ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του

δικτυακού μας τόπου(babycity.gr) διέπεται από τους όρους  και τις σχετικές διατάξεις τόσο

του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.F. 207 / 1998. Π.F. 79 / 2000 και

άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων,

όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).